Koleksi Kitab-kitab Karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami

 • Whatsapp
BuletinIslam.com Fikih Madzhab Syafi’i merupakan salah satu madzhab yang mendunia dan termasuk paling banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia.
Koleksi Kitab-kitab Karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami
Banyak tokoh-tokoh madzhab Syafi;i yang turut andil menyebarkan madzhab ini, termasuk pula dengan karya-karya mereka yang monumental.

Dikalangan pesantren, Kitab Fathul Qarib, mungkin satu-satunya kitab fikih yang hampir pasti dipelajari dan ditelaah.

Bacaan Lainnya

Ada banyak deretan nama-nama tokoh yang kerap menghiasi literatur keislaman khususnya dibidang fikih, sebut saja, al-Imam Nawawi, Imam Rafi;i, Imam Ramli, dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami,

Dan untuk nama terakhir yang disebutkan, yakni Imam Ibnu Hajar al-Haitami, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang kitab karya-karya beliau.

Karya-Karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Sebelum membahas lebih lanjut, karya Imam Ibnu Hajar, perlu digaris bawahi bawha Jika nama “Ibnu Hajar” disebutkan di bidang hadits, maka yang dimaksud adalah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, seorang ulama bergelar ahli hadits yang mensyarah Kitab Shahih Bukhari, dengan karyanya Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Bukhari.
Namun jika “Ibnu Hajar” disebutkan di bidang fikih, maka nama tersebut, dinisbatkan kepada al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, al-Makki, al-Syafi’i, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar, Seorang ulama bermadzhab Syafi;i yang hidup sekutar abad ke 9-10 Hijriyah.
Seperti disebutkan di banyak literatur, Imam Ibnu Hajar al-Haitami,  lahir pada tahun 909 H dan wafat pada tahun 973 H, dan beliau dikenal sebagai ulama yang produktif, pasalnya beliau meninggalkan sejumlah karya yang cukup banyak, antara lain:
 • 1.Hadhramiyyah dalam fikih mazhab syafi’i
 • 2. Syarh al-‘Ubab yang bernama Al-I`ab wa Tahdziru ats-Tsiqat ‘an Akli al-Kaftati wa al-Qat
 • 3. Syarh sedikit dari Alfiyah Ibnu Malik
 • 4. Syarh Mukhtashar Abi al-Hasan al-Bakri dalam bidang fikih
 • 5. Syarh Mukhtashar ar-Raudh wa Manaqib Abi Hanifah
 • 6. Al-Idhah wa al-Bayan lima Ja`a fi Lailatai ar-Ragha`ib wa an-Nishf min Sya’ban
 • 7.Ithaf Dzawi al-Marwah wa al-Inafah lima Ja`a fi ash-Shadaqah wa adh-Dhiyafah
 • 8. Mablagh al-Arab fi Fakhri al-‘Arab
 • 9.Dar al-Ghamamah fi Durri ath-Thailsan wa al-‘Adzbah wa al-‘Imamah
 • 10. Tanbih al-Akhyar ‘ala Mu’dhalati Waqa’at fi Kitabai al-Wazha`if wa al-Adzkar
 • 11.Syarh al-Misykat
 • 12. Syarh al-Minhaj yang bernama Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj
 • 13. Dua Syarh atas kitab al-Irsyad
 • 14. Syarh al-Hamziyyah al-Bushiriyyah
 • 115.Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahli ar-Rafdhi wa adh-Dhalali wa az-Zanadiqah
 • 16. Kaffu ar-Ri’a` ‘an Muharramat al-Lahwi wa as-Sima
 • 17. Az-Zawajir ‘an Iqtirafi al-Kaba`ir
 • 18.Nashihatu al-Muluk
 • 19.Syarh Alfiyyah Abdullah Bafadhal al-Haj yang bernama Al-Manhaj al-Qawim fi Masa`ili at
 • 20. Ta’lim wa al-Ahkam fi Qawathi’i al-Islam merupakan Syarh dari al-Muqaddimah al
 • 21.Tathhiru al-Jinan wa al-Lisan ‘an al-Haudhi wa at-Tafwah bi Tsalbi Mu’awiyyah bin Abi Sufyan
 • 22. Al-Qaul al-Mukhtashar fi ‘alamat al-Mahdi al-Muntazhar
 • 23. Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra
 • 24. Al-Fatawa al-Haditsiyyah
 • 25. Al-Ifshah ‘an Ahaditsi an-Nikah
 • 26.Al-I’lam bi Qawathi’i al-Islam

Ke-26 karya diatas tentu yang saat ini ditemukan, belum lagi risalah-risalah beliau yang belum ditemukan. Dan yang jelas, dilihat dari karyanya yang cukup banyak dan mencakup diragam keilmuan, hal tersebut sebagai tanda tingkat keilmuan yang tinggi.

Sehingga dapat dimaklumi, buah dari karya-karyanya banyak menghiasi perpustakaan keilmuan di lembaga-lembaga Islam.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *